Mediator Sądowy

Mediator

Mediator jest osobą zaufania publicznego. Pomaga zainteresowanym stronom w dochodzeniu do porozumienia w sposób zapewniający satysfakcję materialną, psychologiczną i proceduralną. Dba o komfortowe warunki do rozmów i zapewnia stronom poczucie bezpieczeństwa. 

Mediator nie narzuca stronom swoich decyzji, gdyż to do stron należy konflikt i sposób jego rozwiązania. Czuwa natomiast nad zachowaniem równowagi obu stron w mediacji. 
 
Mediator jest życzliwy. Kieruje rozmowami, tak, by stawała się konstruktywna i nie odbiegała od tematu związanego ze sporem. Pomaga stronom zmieniać swoje nastawienie do konfliktu i do siebie nawzajem. Patrzy na spór z dystansu, zachowując swoją bezstronność i neutralność. 
 
Uświadamia stronom potencjalne skutki braku zawarcia ugody i jednocześnie pomaga stronom we wzajemnej komunikacji i zmaksymalizowaniu szans na jej zawarcie. Pomaga w kreowaniu nowych wartości i ogranicza postawy roszczeniowe. 
 
Wzbudza zaufanie u stron czuwając nad przebiegiem całego procesu mediacji. Dba o prawidłowości formalno-prawne wypracowanej ugody ze sprawdzeniem realności i wykonalności jej rozwiązań. 
 
Renata Urszula Podgórska – mediator, negocjator 
wpisana na listę stałych mediatorów sądowych przy Prezesie Sądu Okręgowego we Włocławku, Bydgoszczy i Płocku.
Mediator stały Krajowej Izby Mediacji & Arbitrażu. Przewodnicząca Komisji Promocji KIMA. Członek Komisji Etyki KIMA.

Dyrektor Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów Delegatury we Włocławku.
 
Prowadzi Kancelarię Mediacyjną "Na-Tak" we Włocławku.
 
Odbyte szkolenia:
 • Studia Podyplomowe ze specjalnością: Mediacje w zakresie spraw rodzinnych, Toruń, 2013/2014;
 • Szkolenie dla mediatorów w sporach zbiorowych w ramach projektu „Mediator pilnie poszukiwany”, Pracodawcy RP, Warszawa, 2012/2013;
 • Studia Podyplomowe ze specjalizacją: Mediacje i negocjacje, Toruń, 2011/2012;
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów w sprawach gospodarczych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Warszawa, 2011;  
 • Specjalistyczne warsztaty dla mediatorów nt negocjacje kryzysowe z porywaczami i samobójcami, KCM, Warszawa, 2009;
 • Specjalistyczne warsztaty dla mediatorów nt mediacje w sporach zbiorowych, KCM, Ustka, 2009;
 • Specjalistyczne warsztaty dla mediatorów nt mediacji gospodarczych, KCM, Ustka, 2008;
 • Szkolenie - Mediator - 48 Szkoła Mediacji, KCM, Poznań,2007;
 • Szkolenie - Mediator - Konstruowanie ugód, KCM, Warszawa, 2007;
Nabyte umiejętności zawodowe podczas codziennej  praktyki mediacyjnej w mediacjach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych oraz w zakresie mediacji w sprawach karnych i mediacji pracowniczych i w sporach zbiorowych:
 • stosowanie regulacji prawnych z zakresu mediacji i negocjacji, 
 • operowanie znajomością  sposobów zarządzania konfliktem i doborem odpowiednich metod jego rozwiązywania, 
 • ustalanie właściwych strategii prowadzenia mediacji, 
 • budowanie zaufania i sympatii, otwartości, 
 • budowanie odpowiedniego sposobu komunikowania się i budowania relacji z otoczeniem, przestrzeganie zasad etyki mediatora,
Inne działania:
 • prezes firmy Samba-AnaCom sp. z o.o. we Włocławku;
 • redaktor naczelny www.aktywnekobiety.com.